Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo Thông tư, đơn vị mua sắm tập trung bao gồm: Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia và đơn vị mua sắm tập trung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương...

Việc mua sắm phải tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, danh mục tài sản mua sắm tập trung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và công bố. Thực hiện mua sắm trong phạm vi dự toán được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả. Đồng thời, phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tài chính công.

Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách ký thỏa thuận khung hoặc ký hợp đồng trực tiếp.

Với cách ký thỏa thuận khung, đơn vị MSTT tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu. Sau khi ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn, các đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, trực tiếp thanh toán và tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản cũng như chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu này.

Với cách thức ký hợp đồng trực tiếp, đơn vị MSTT tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán cho họ. Các đơn vị sử dụng tài sản chỉ việc tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản và thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì với nhà thầu đó.

Đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm công khai các thông tin về mua sắm tập trung trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có liên quan và Trang thông tin về tài sản nhà nước bao gồm: Công khai nhu cầu mua sắm tập trung; kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung; kết quả mua sắm tập trung

Hàng năm, đơn vị MSTT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện mua sắm của năm trước và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2016Bãi bỏ Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính

PC