Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung

    Ngày 26/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định về việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung.

Từ năm 2016 sẽ chính thức áp dụng mua sắm tập trung đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội...và áp dụng cách thức thực hiện mua sắm tập trung như sau:

- Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung. 

- Chỉ được mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp trong 02 trường hợp sau:

+ Mua tài sản thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách nhà nước mà nhà tài trợ có yêu cầu áp dụng theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

+ Mua vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng.

 

Đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm tập hợp nhu cầu; tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung; ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; tổ chức thực hiện hoặc tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung; công khai việc mua sắm tài sản và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mua sắm điện tử theo quy định…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2016 và bãi bỏ Quyết định
179/2007/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

 


PC