Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giá đất và một số văn bản về đất  
Quyết định ban hành các loại giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Quyết định số 50/ 2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. tải về

2. Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Namxem chi tiết  hoặc tải về , Phụ lục

3. Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v ban hành Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Namxem chi tiết  hoặc tải về

4. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012; xem chi tiết  hoặc tải về

5. Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011; xem chi tiết  hoặc tải về

6. Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2010; xem chi tiết  hoặc tải về

7. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009; xem chi tiết  hoặc tải về

8. Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008; xem chi tiết  hoặc tải về

9 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2007; xem chi tiết 

10. Quyết định số 1911/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2006; xem chi tiết  hoặc tải về

11. Quyết định số 1825/2004/QĐ-UBND ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2005; xem chi tiết  hoặc tải về

 

GCS