Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2106 về bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2106 về bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
THNS