Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
THNS