Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 12/5/2016 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Văn bản chỉ đạo của Tỉnh  
Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 12/5/2016 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy

Xem chi tiết tại đây

PC