Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 25/7/2016 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Văn bản chỉ đạo của Tỉnh  
Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 25/7/2016 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam

Xem chi tiết tại đây

PC