Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện Đăng ký giá, kê khai giá

QUẢN LÝ GIÁ Đăng ký giá, kê khai giá  
Hướng dẫn thực hiện Đăng ký giá, kê khai giá

1. Quy trình thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện, thành phố. xem chi tiết

2. Quy trình thực hiện đăng ký giá đối với các tổ chức. xem chi tiết

Tải biểu mẫu

 

GCS