Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 3191/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ năm 2017, xử lý chuyển nguồn năm 2017 sang năm 2018