Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính

 Ngày 09/10/2017, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 91 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, chiếm tỷ lệ 50% tổng số TTHC rà soát.

image

Các tổ chức cá nhân thực hiện TTHC về tài chính liên quan đến công dân. Nguồn: Internet

Về lĩnh vực chứng khoán: Đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do hợp nhất, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với công dân Việt Nam) quy định tại điểm đ, g khoản 1 Điều 78 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 58/2012/NĐ-CP); Đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng do nhận sáp nhập, bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên dự kiến hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cổ đông sáng lập, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và người điều hành quỹ (đối với công dân Việt Nam) quy định tại điểm đ, g khoản 1 Điều 78 Nghị định 58/2012/NĐ-CP; Đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông là tổ chức, thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) (đối với công dân Việt Nam) quy định tại điểm e khoản 1 Điều 88 Nghị định 58/2012/NĐ-CP…

Về lĩnh vực hải quan: Đối với thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu quy định tại Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC); Đối với thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, bỏ bản sao chứng minh nhân dân quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC, sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng thông tin công dân gồm Họ, chữ đệm và tên khai sinh, mã số định danh cá nhân.

Về lĩnh vực thuế: Đối với thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thông tư 117/2012/TT-BTC); Đối với thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại Điều 12, bỏ chỉ tiêu ngày tháng năm sinh, quê quán và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại mẫu đơn 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC; Đối với thủ tục đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/Mua tem rượu (thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục), bỏ quy định xuất trình giấy giới thiệu của doanh nghiệp, xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua tem rượu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sản phẩm tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước (Thông tư 160/2013/TT-BTC)…

Trong thời gian tới, sau khi Bộ Công an đã hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện các phương án đã được nêu tại Nghị quyết số 104/NQ-CP và tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính để đơn giản hóa các TTHC, giấy tờ công dân, góp phần triển khai có hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đây được xem là kết quả cụ thể hoá việc triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 896). Mục tiêu của Đề án 896 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Để thực hiện mục tiêu này, Đề án đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành thực hiện rà soát, đối chiếu nhằm phát hiện sự trùng lặp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC với việc sử dụng các thông tin về công dân được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trên cơ sở đó thực hiện nghiên cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC trong điều kiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có đủ thông tin cần thiết; xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân....

PC