Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2021
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 48
Ngày quyết định công bố 30/12/2020
Số quyết định 2733/QĐ-UBND
Ngày công khai trên cổng 30/12/2020
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết