Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2023
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2023
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 60
Ngày quyết định công bố 07/04/2023
Số quyết định 09/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 07/04/2023
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết