Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2022
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 53
Ngày quyết định công bố 28/12/2022
Số quyết định 2431/QĐ-UBND
Ngày công khai trên cổng 28/12/2022
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết